Regulamin

REGULAMIN SKLEPU CAFEINA.EU

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie CAFEINA.EU (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem https://www.cafeina.eu
2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Cafe Ina s.c., ul.Kołobrzeska 42D/96,
80-394 Gdańsk, NIP:584-272-89-92, adres poczty elektronicznej: sklep@cafeina.eu
3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

 

§2


1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem https://www.cafeina.eu Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem „Cafe Ina” prowadzonym poza adresem https://www.cafeina.eu
2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).
3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.
4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

§3


1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.
2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego adresu poczty elektronicznej.
3. W związku z realizacją zamówień, w szczególności udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać następujące dane podane przez Kupującego:
1) imię i nazwisko
2) adres zamieszkania
3) adres poczty elektronicznej
4) adres dostawy
5) numer telefoniczny
4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:
1) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,
2) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,
3) obsługi zwrotów oraz reklamacji.
5. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego, a także w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.
6. Sprzedający nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.
7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.
8. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika Sklepu. W takim przypadku Sprzedający usuwa dane związane z aktywnością Kupującego w Sklepie. Sprzedający może przetwarzać dane związane z zawartymi umowami sprzedaży, w szczególności w okresie niezbędnym do rozpatrywania reklamacji i innych roszczeń Kupujących.

REALIZACJA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i PŁATNOŚCI

§4

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
1) rodzaj towaru, jego producenta,
2) krótki opis towaru,
3) cenę towaru,
4) przewidywany czas realizacji zamówienia,
3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).
4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par. 3 ust. 3.

§5


1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
1) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego,
2) poprzez bezpieczny system transakcyjny Przelewy24.pl, którego operatorem jest DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, KRS nr 306513,
3) gotówką, przy odbiorze towaru od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, przy wyborze dostawy za pobraniem.
4. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
1) przesyłką kurierską za pobraniem,
2) przesyłką kurierską  po przedpłacie,
3) odbiór osobisty, w Sklepie, po uzgodnieniu szczegółowego terminu i godziny odbioru towaru.
5. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

§6


1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie  do 3 dni roboczych na który składają się czas realizacji i czas dostawy:
2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,
3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU WAD TOWARÓW

§7


1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar  jest niezgodny z umową.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§8


Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb. Nadto,  przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia. ( Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827)

REKLAMACJA

§9

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
2) sposobem dostarczenia towaru,
3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
4) opisem produktów.
2. Reklamacja może być wniesiona:
1) pisemnie, na adres Sprzedającego,
2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:
1) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,
2) w sposób określony w par. 18.

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA SPRZEDAJĄCEGO

§10


Sprzedający oświadcza, że:
1) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
2) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

§11


1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox 10, MS Internet Explorer 8, Opera 10, Chrome 10 lub wyższe,
3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego CAFEINA .EU przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.
3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:
1) adres IP,
2) wersja przeglądarki,
3) rodzaj przeglądarki,
4) host,
5) system operacyjny.

§12


1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.

§13

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
1) zmianę przepisów prawa,
2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,
3) zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji
2. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

§14


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:
1) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§15
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed tą datą regulamin ma zastosowanie odpowiednie, to jest z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów:

1) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
2) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).
3. Każdy użytkownik Sklepu, który założył konto w Sklepie przed dniem 25 grudnia 2014 r., może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta w terminie 30 dni od wprowadzenia regulaminu.
 

Data wejścia w życie regulaminu: 15 lipca 2015 roku.
Sprzedaż konsumencka towarów w sklepie internetowym CAFEINA.EU

Shopping Cart
Scroll to Top